Wewnątrzszkolny system oceniania (wrzesień 2015)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM
OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA W I ETAPIE EDUKACJI W SZKOLE FILIALNEJ w TURWI

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w nauce.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w regulaminie szkoły
 5.  W klasach I – III szkoły podstawowej ocena klasyfikacyjna z poszczególnych zajęć i edukacji oraz ocena zachowania jest oceną opisową.
 6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia na podstawie wyników odnotowywanych systematycznie w dzienniku lekcyjnym oraz wytworów pracy dzieci.
 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach.
 3. W edukacji wczesnoszkolnej przy wystawianiu ocen bieżących oprócz komentarza słownego (ustnego i pisemnego) dopuszcza się oceny cyfrowe, jako bardziej czytelne dla rodziców i zrozumiałe dla dzieci.
 4. Ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, gestem, pochwałą oraz wskazuje, co uczeń powinien poprawić czy wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.
 5. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego tj. obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze komentarze prac i motywuje do dalszych wysiłków.
 6. Udzielając informacji zwrotnej (pisemnej lub ustnej), nauczyciel powiadamia ucznia, co zrobił dobrze, wskazuje. co powinien poprawić, podpowiada, w jaki sposób to uczynić oraz udziela wskazówek na przyszłość.
 7. Ważną formą sprawdzania umiejętności i osiągnięć uczniów są karty pracy oraz testy sprawdzające, gromadzone w teczkach prac w klasie. Rodzice mają prawo do ich wglądu.
 8. Nauczyciel obserwuje ucznia i jego rozwój. Gromadzi swoje obserwacje w dzienniku lekcyjnym. Zbiera również karty pracy ucznia, jego prace plastyczne itp. Na tej podstawie dokonuje oceny opisowej ucznia, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.
 9. Informacje o uczniach powinny pochodzić z różnych źródeł i brać pod uwagę:
 1. kompetencje kluczowe
 • planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się
 • skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach,
 • efektywne współdziałanie w zespole,
 • rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,
 1. czynności wykonywane przy rozwiązywaniu problemów:
 • rozumienie zadania,
 • doprowadzenie rozwiązania do końca,
 • powiązanie różnych faktów i wiadomości oraz zastosowanie ich w nowej, nieznanej sytuacji,
 • wyciąganie wniosków
 1. obszary aktywności ucznia:
 • stosunek do przedmiotu,
 • wyobraźnia i intuicja,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • rozwiązywanie zadań o charakterze otwartym,
 • stosowanie zdobytej wiedzy,
 • komunikowanie, interpretacja, poszukiwanie informacji, stawianie hipotez, uogólnianie, uzasadnianie.
 1. Do oceniania bieżącego  stosuje się oznaczenia cyfrowe w skali 1 – 6 oraz dopuszcza się wprowadzenie plusów i minusów. Pisemne prace kontrolne (testy, karty pracy i sprawdziany ) oceniane będą według następującego kryterium:

Skala ocen:

 • 100-96% Celujący                      [ 6] – poziom bardzo wysoki
 • 95-88% Bardzo dobry              [ 5 ] –poziom wysoki
 • 87-71% Dobry                            [ 4] – poziom dobry
 • 70-51% Dostateczny                 [ 3 ]- poziom dostateczny
 • 50-31% Dopuszczający            [ 2 ] – poziom niski
 • 30-0%  Niedostateczny           [ 1 ] – poziom bardzo niski

 

 1. Dostosowanie szkolnego systemu oceniania dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 • 100-91% Celujący                      [ 6] – poziom bardzo wysoki
 • 90-82% Bardzo dobry              [ 5 ] –poziom wysoki
 • 81-70% Dobry                          [ 4] – poziom dobry
 • 69-51% Dostateczny                [ 3 ]- poziom dostateczny
 • 50-31% Dopuszczający            [ 2 ] – poziom niski
 • 30-0%   Niedostateczny           [ 1 ] – poziom bardzo niski

 

 1. Bieżącego oceniania w klasach I – III dokonuje się w oparciu o w/w oceny poszerzając je o komentarz pisemny lub słowny. Podobnie odnotowuje się osiągnięcia ucznia w dzienniku lekcyjnym.
 2. Z ocenami rodzice są zapoznawani na bieżąco poprzez:
 • wpis do dzienniczka lub zeszytu ucznia,
 • podczas zebrań z rodzicami, dni otwartych oraz rozmów indywidualnych.
 1. Na I półrocze rodzice otrzymują kartę oceny opisowej ucznia, opracowaną przez zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
 2. Ocenianie umiejętności i osiągnięć z języka obcego odbywa się opisowo, natomiast z religii cyfrowo.

1 września 2015r.

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: