Wewnątrzszkolny system oceniania znowelizowany (wrzesień 2013)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. ( Dz. U. Nr 83 poz. 562, Nr 130, poz. 906) w sprawie warunków i sposobu oceniania ,klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

§ 1

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych w klasach I-III polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, a także programu nauczania w danej klasie oraz na formułowaniu oceny opisowej.

§ 2

 Ocenianie w klasach I-III obejmuje:

 1. Sferę  intelektualną
 2. Zachowanie emocjonalne
 3. Rozwój poznawczy
 4. Rozwój artystyczny
 5. Rozwój społeczno-emocjonalny i fizyczny

§ 3

Ocenianie w klasach I-III ma na celu:

 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w planowaniu swojego rozwoju.
 3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
 4. Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom), informacji o postępach, trudności i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 § 4

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne, prace kontrolne, prace artystyczne, karty pracy oraz arkusze obserwacji ucznia rodzice mogą otrzymać do wglądu.
 2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

§ 5

W pierwszym etapie edukacyjnym klasy I – III stosowana jest ocena opisowa wystawiana na końcu roku szkolnego. Ocenianiu podlegają:

A)      zachowanie ucznia

Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1. funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

2. respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

Zachowanie dziecka oceniane będzie na bieżąco [plusami i minusami] oraz króciutką charakterystyką jeden raz w miesiącu. Ocena z zachowania rozpatrywana będzie w czterech kategoriach:

Zachowanie przykładne – uczeń daje wspaniały przykład innym (brak negatywnych zachowań, wysoka kultura osobista oraz aktywna postawa na forum klasy i szkoły). W ciągu miesiąca uczeń zdobył co najmniej 2 plusy i nie został ukarany żadnym minusem.

Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Poświęca swój czas i wysiłek na rzecz innych. Jest pracowity, wytrwały, w dążeniu do celu. Zgodnie i twórczo pracuje w zespole. Jest opiekuńczy, troskliwy, koleżeński, prawdomówny, kulturalny. Radzi sobie z emocjami i różnymi problemami życia codziennego. Jest życzliwy w stosunku do innych. Prawidłowo reaguje na cudzą krzywdę. Ma właściwy stosunek do własnego i cudzego mienia.

Zachowanie zadowalające – „Jestem zadowolona, ale…”

Uczeń tak oceniony nie przejawia negatywnych zachowań, ale jest mało aktywny na tle klasy ( 0 – 1 plusów, 0 – 1 minusów). Zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest koleżeński, uczynny. Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć ) i ich przestrzega. Dotrzymuje słowa. W znacznej mierze wywiązuje się ze swych obowiązków. Jest koleżeński. Potrafi współpracować w zespole.

Zachowanie budzące zastrzeżenia – zachowanie dziecka budzi zastrzeżenia w zakresie … (kultury osobistej, bądź obowiązkowości, stosunków koleżeńskich, czy też pracy na rzecz klasy i środowiska – do 3 minusów) Uczeń zna formy grzecznościowe, lecz nie zawsze je stosuje. Nie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Zdarza mu się nie radzić sobie z własnymi emocjami. Czasami nie wywiązuje się z uczniowskich obowiązków. Niekiedy popada w konflikty koleżeńskie. Jest mało aktywny na tle klasy. Wykazuje małe zaangażowanie w pracy zespołowej.

Zachowanie wymagające poprawy – powinien koniecznie zmienić swoje zachowanie w zakresie… (powyżej 3 minusów ).

Uczeń zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie, na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia niewłaściwe zachowania innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Rzadko przyznaje się do błędu. Popada w  konflikty z rówieśnikami. Używa wulgarnego słownictwa. Nie angażuje się w sprawy klasy i kolegów. Ma problemy z nawiązaniem właściwych stosunków z innymi. Łamie przepisy szkolne. Ignoruje zakazy. Bywa uparty. Wykazuje się niskim poczuciem obowiązkowości. Nie szanuje sprzętu szkolnego i cudzego mienia.

B) osiągnięcia edukacyjne ucznia w poszczególnych edukacjach:

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

porozumiewanie się i kultura języka (słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych, udział w rozmowie, wypowiedzi ustne)
czytanie (czytanie i rozumienie opracowanych tekstów, rozumienie słuchanych tekstów, rozwijanie zainteresowań czytelniczych)
pisanie (przepisywanie i pisanie z pamięci/ ze słuchu wyrazów i zdań, przestrzegania zasad kaligrafii, przestrzeganie w praktyce elementarnych zasad ortografii, wiadomości gramatyczne -wiedza o języku, redagowanie zdań i prostych form użytkowych
małe formy teatralne (nauka tekstów na pamięć, udział w zabawach teatralnych).

EDUKACJA MATEMATYCZNA:

działania matematyczne:  przeliczanie, zapis liczb cyframi, porównywanie liczb, dodawanie i odejmowanie liczb, mnożenie i dzielenie liczb

rozwiązywanie zadań tekstowych (układanie zadań tekstowych, rozwiązywanie zadań tekstowych)

geometria

umiejętności praktyczne

EDUKACJA SPOŁECZNA i PRZYRODNICZA:

rozpoznawanie flory i fauny różnych ekosystemów

przystosowanie zwierząt do poszczególnych pór roku

zachowania proekologiczne człowieka

pogoda i jej elementy

rodzaje transportów; wybrane przepisy ruchu drogowego

kształtowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

umiejętności praktyczne

zaangażowanie

EDUKACJA MUZYCZNA

śpiew

ćwiczenia rytmiczne

teoria muzyki

znajomość słów i melodii piosenek

EDUKACJA PLASTYCZNA

wytwory plastyczne

wiedza na temat dziedzin sztuki

ZAJĘCIA TECHNICZNE

wytwory techniczne

bezpieczne używanie narzędzi technicznych

WYCHOWANIE FIZYCZNE

przestrzeganie reguł gier i zabaw

umiejętności ruchowe

profilaktyka prozdrowotna

§ 6

Do oceniania bieżącego i klasyfikacji śródrocznej dla potrzeb nauczyciela  stosuje się oznaczenia cyfrowe w skali 1 – 6 oraz dopuszcza się wprowadzenie plusów i minusów

Ocenie podlegają:

stopień opanowania wiadomości i umiejętności
aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych,
sposób prowadzenia zeszytów przedmiotowych, ćwiczeń, kart pracy,
wykonanie prac samodzielnych
wyniki sprawdzianów wiadomości,
wysiłek ucznia wkładany w wykonywaną pracę, zadanie,
jakość wykonywanej pracy, zadania.

Skala ocen:

Celujący                [ 6] – poziom bardzo wysoki

Bardzo dobry       [ 5 ] –poziom wysoki

Dobry                    [ 4] – poziom dobry

Dostateczny          [ 3 ]- poziom dostateczny

Dopuszczający      [ 2 ] – poziom niski

Niedostateczny    [ 1 ] – poziom bardzo niski

Niektóre prace pisemne będą punktowane. Punkty zostaną przeliczone na procenty, co w rezultacie da  następujące oceny:

100-96%               celujący

95-88%                  bardzo dobry

87-71%                 dobry

70-51%                  dostateczny

50-31%                  dopuszczający

30-0%                    niedostateczny

Kryteria oceniania

Osiągnięcia na poziomie celującym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia wykraczające poza program nauczania przedmiotów w danej klasie, są efektem korzystania ze źródeł wiedzy poza podręcznikowej oraz samodzielnie wykonywanych obserwacji i doświadczeń, a także stosowane w rozwiązywaniu problemów teoretycznych, często w sposób nietypowy.

Osiągnięcia na poziomie bardzo dobrym obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne i trudne, przydatne w dalszej nauce, są efektem bardzo dobrej znajomości podstawy programowej na danym etapie kształcenia.

Osiągnięcia na poziomie dobrym obejmują wiadomości i umiejętności potrzebne do aktywnego udziału w zajęciach szkolnych, niezbędne na danym i wyższym etapie edukacji oraz potrzebne do wykonywania typowych zadań stosownych do wieku ucznia.

Osiągnięcia na poziomie dostatecznym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia potrzebne do wykonywania większości zadań zawartych w podstawie programowej.

Osiągnięcia na poziomie dopuszczającym obejmują wiadomości i umiejętności ucznia, który podczas pracy bardzo często korzysta z pomocy nauczyciela.

Osiągnięcia na poziomie niedostatecznym obejmują wiadomości i umiejętności, które nie pozwalają uczniowi na kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji.

§7

 1. Uczeń klas I – III szkoły podstawowej  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe.
 3. Ucznia klas I-III szkoły podstawowej, można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie po konsultacji z poradnią psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnią specjalistyczną oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 8

 1. Oceny cyfrowe i powyższy system oceniania wprowadza się w klasach: pierwszej, drugiej i trzeciej od dnia 2 września 2013 r.
 2. Niezależnie od stosowania cyfrowych ocen cząstkowych, na koniec roku nauczyciel wystawia uczniowi ocenę opisową.
 3. Przedstawiony regulamin może być nowelizowany uchwałą Rady Pedagogicznej na wniosek zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora szkoły.

§ 9

                Ocena z religii i języka angielskiego traktowana jest w sposób odrębny, szczegółowy regulamin mieści się w przedmiotowym systemie oceniania przygotowany przez katechetkę i nauczyciela języka angielskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 r.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Klasa pierwsza

 

POZIOM BARDZO WYSOKI – CELUJĄCY

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica sprawnie wypowiada myśli w  formie kilkuzdaniowej. Posiada duży zasób słów, ciekawie i barwnie opowiada o wydarzeniach zawartych w tekstach literackich. Wypowiada się w sposób spójny, logiczny i zgodny z zasadami gramatyki. Jego wypowiedź jest pełna i wyczerpuje temat, wskazuje na dobre zrozumienie odbieranego tekstu lub obrazu. Wypowiada się poprawnym, bogatym językiem, zna wiele zwrotów i sformułowań trafnie oddających to, co chce przekazać. Jego zasób słownictwa znacznie wykracza ponad poziom oczekiwany od dziecka w tym wieku.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta w optymalnym tempie. Poprzez właściwą intonację oddaje emocje i nastrój panujący w utworze. Doskonale rozumie czytany tekst. Nie popełnia błędów.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

 Pisze zachowując właściwy kształt, wielkość i łączenia liter. Samodzielnie układa i pisze zdania-podpisy do ilustracji, zdania na określony temat. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne.

Uczeń pisze litery zgodnie z poznanym wzorem graficznym, a także prawidłowo je ze sobą łączy. Dobrze rozplanowuje tekst na stronie. Przepisuje teksty prawidłowo i bezbłędnie ortograficznie.

 EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń: zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości − stara się dbać o swoje bezpieczeństwo.

 EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze,  wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji, rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka, nie śmieci,

szanuje rośliny i zwierzęta.

Przejawia bardzo duże zainteresowanie otaczającym środowiskiem i ma o nim wiele wiadomości.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Bezbłędnie dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100, biegle w pamięci dodaje i odejmuje w zakresie 20. Samodzielnie analizuje, rozwiązuje i przekształca zadania tekstowe o różnym stopniu trudności.  Stosuje rożne metody rozwiązań tego samego zadania. Zna podstawowe figury geometryczne. Wspaniale opanował wiadomości i umiejętności praktyczne (dni tygodnia, jednostki monetarne, jednostki długości, wagi, pojemności) sprawnie wykorzystuje je w działaniach matematycznych (dodawanie i odejmowanie).

EDUKACJA TECHNICZNA

Prace ucznia są bardzo dojrzałe, znacznie wykraczają poza poziom stosowny do wieku. Są ciekawe i prezentują niekonwencjonalne podejście do tematu.

 EDUKACJA PLASTYCZNA

Pracuje twórczo, samodzielnie. Jego prace plastyczne są oryginalne, ciekawe, pomysłowe i kolorowe, właściwie skomponowane. Prawidłowo i poprawnie posługuje się różnymi narzędziami. Wykazuje dużo własnej inwencji.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Chętnie śpiewa, zna słowa i melodię wszystkich piosenek, improwizuje przy muzyce. Tworzy własne melodie, śpiewanki, układy rytmiczno-taneczne. Ma duże poczucie rytmu i wrażliwość na muzykę.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje inicjatywę w zajęciach sportowych. Jest sprawny fizycznie. W zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu. Przestrzega zasad gier i zabaw. Zabawy ruchowe sprawiają mu dużą frajdę.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń biegle i samodzielnie radzi sobie z obsługą komputera. Za pomocą znanych mu narzędzi tworzy ciekawe prace plastyczne, korzysta z Internetu, umiejętnie wykorzystuje zasoby komputera.

 

POZIOM WYSOKI – BARDZO DOBRY.

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica uważnie śledzi tok lekcji. Logicznie wypowiada swoje myśli, budując zdania. Chętnie wypowiada się na znane, bliskie tematy. Bierze czynny udział w lekcji.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Tekst czyta poprawnie i płynnie w dobrym tempie. Bardzo dobrze rozumie czytany krótki tekst. Potrafi go opowiedzieć.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Poprawnie odtwarza kształt liter podczas pisania. Samodzielnie układa i pisze jedno, dwa zdania jako podpis do obrazka. Zna i stosuje w praktyce poznane zasady ortograficzne, bardzo rzadko popełnia drobne błędy.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Aktywnie uczestniczy w poznaniu otaczającego świata. Posiada duży zasób wiadomości o otaczającym świecie. W pełni opanował (-ła) wiadomości i umiejętności przewidziane w programie nauczania.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Sprawnie w pamięci dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100, biegle dodaje i odejmuje w zakresie 20. Rozwiązuje i  układa zadania tekstowe. Poznane wiadomości i umiejętności stosuje z powodzeniem w praktyce (liczy pieniądze, mierzy, określa czas).

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Pracuje samodzielnie. Stosuje różne techniki plastyczne w swoich pracach, dbając o szczegóły. Wykonuje prace starannie i estetycznie.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, ładnie śpiewa, prawidłowo wystukuje rytm. Opanowuje pamięciowo teksty wprowadzanych na zajęciach piosenek.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jest zawsze właściwie przygotowany do zajęć. Aktywnie i w sposób zdyscyplinowany podchodzi do ćwiczeń fizycznych. Przestrzega reguł gier i zabaw. Dokładnie wykonuje ćwiczenia. Osiąga wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportowych.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Chętnie i szybko opanowuje wiadomości i umiejętności. Potrafi wykonać samodzielnie pokazane na zajęciach ćwiczenia.

 

POZIOM ŚREDNI – DOBRY

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica wypowiada się po uprzednim przygotowaniu używając zdań pojedynczych. Umie udzielić krótkiej wypowiedzi na zadane pytanie. Dość uważnie uczestniczy w zajęciach.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Tekst czyta dość poprawnie i płynnie w  tempie odpowiadającym jego możliwościom. Rozumie samodzielnie odczytane zdania. W większości udziela poprawnych odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zdarza się, że niepoprawnie pisze lub łączy litery. Pismo dziecka nie zawsze jest kształtne i staranne. Samodzielnie układa i pisze krótkie zdania bez trudności ortograficznych- podpisy do obrazka. W pisaniu z pamięci i ze słuchu zdarzają się błędy.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Dostrzega istotne zmiany w  otaczającym środowisku w  zależności od pory roku. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności objętych programem klasy pierwszej.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Popełnia drobne błędy w  dodawaniu i odejmowaniu w  zakresie 20 (bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego). Wykonując obliczenia podpiera się konkretami. Potrafi dodawać i odejmować pełne dziesiątki w  zakresie 100. Przeważnie samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dobrze opanował wiadomości praktyczne.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione środki ekspresji. Próbuje eksperymentować z kolorem. Prace wykonuje schematycznie, na ogół starannie. Często nie mieści się w wyznaczonym czasie. Czasem oczekuje pomocy.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Nie w pełni opanowuje teksty i melodie piosenek. Śpiewa poznane piosenki. Z pomocą nauczyciela tworzy prosty akompaniament rytmiczny.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, chętnie uczestniczy w grach zespołowych. Jest dość zdyscyplinowany. Osiąga dobre wyniki sportowe.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Z niewielką pomocą radzi sobie z obsługą programów komputerowych. Chętnie i poprawnie przystępuje do ćwiczeń. Potrafi zapisać efekty swojej pracy.

 

 POZIOM DOSTATECZNY.

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica wypowiada się po uprzednim przygotowaniu używając zdań pojedynczych. Dość biernie uczestniczy w zajęciach.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Tekst czyta z błędami, niezbyt płynnie. Rozumie samodzielnie odczytane zdania. W większości udziela poprawnych odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zdarza się, że niepoprawnie pisze lub łączy litery. Pismo dziecka nie jest kształtne i staranne. Samodzielnie układa i pisze krótkie zdania bez trudności ortograficznych- podpisy do obrazka. W pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia  błędy.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Nie zawsze dostrzega istotne zmiany w  otaczającym środowisku w  zależności od pory roku. Rozumie potrzebę dbania o przyrodę. Nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności objętych programem klasy pierwszej.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Popełnia błędy w  dodawaniu i odejmowaniu w  zakresie 20 (bez przekroczenia i z przekroczeniem progu dziesiątkowego). Wykonując obliczenia podpiera się konkretami. Potrafi dodawać i odejmować pełne dziesiątki w  zakresie 100. Często z pomocą rozwiązuje proste zadania tekstowe. Dostatecznie opanował wiadomości praktyczne.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione środki ekspresji. Prace wykonuje schematycznie, bez większego starania. Często nie mieści się w wyznaczonym czasie. Czasem oczekuje pomocy.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Nie w pełni opanowuje teksty i melodie piosenek. Z pomocą nauczyciela tworzy prosty akompaniament rytmiczny.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Niedbale wykonuje ćwiczenia fizyczne, nie zna dobrze reguł zabaw i gier. Nie zawsze bywa zdyscyplinowany. Osiąga przeciętne wyniki sportowe.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Często z pomocą radzi sobie z obsługą programów komputerowych. Pracuje niesystematycznie. Potrafi zapisać efekty swojej pracy. 

POZIOM NISKI-DOPUSZCZAJĄCY.

               

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica wypowiada się niechętnie bądź nieporadnie. Potrzebuje pomocy nauczyciela podczas konstruowania wypowiedzi na różne tematy. Nie powtarza i nie utrwala wiadomości z lekcji. Nieuważnie śledzi tok zajęć.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta poprawnie krótkie wyrazy, dłuższe czyta najczęściej (sylabami, głoskami). Zgaduje, myli lub przekręca wyrazy. Powolne tempo czytania. Ma trudności w  zrozumieniu samodzielnie odczytanych zdań, korzysta z pytań pomocniczych.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Przepisuje zdania pod kierunkiem nauczyciela. Opanował niektóre zasady ortograficzne w  najczęściej spotykanych wyrazach. Pisze poprawnie krótkie wyrazy bez trudności ortograficznych. Myli litery, skraca wyrazy, nie zapamiętuje całego zdania. Pismo ucznia pozostawia wiele do życzenia.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Nie zawsze dostrzega zmiany w otaczającym świecie. Ma istotne braki w wiadomościach i umiejętnościach przyrodniczych objętych programem nauczania w  klasie pierwszej. Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach (z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego). Słabo dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w zakresie 100. Słabo opanował wiadomości praktyczne – rzadko wykorzystuje je w działaniach matematycznych. Z dużą pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania z treścią.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Wymaga wsparcia ze strony nauczyciela podczas samodzielnej pracy. Za pomocą prostych środków ekspresji plastycznej przedstawia sceny obserwowane w życiu. Wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą nauczyciela. Nie wykonuje prac na czas. Wytwory jego pracy są niedbale zrobione, nieestetyczne.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Nie opanowuje treści i melodii większości piosenek. Niechętnie uczestniczy w zabawach muzycznych.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykonuje poprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne i raczej chętnie uczestniczy w grach zespołowych. Ma duże problemy z zachowaniem dyscypliny. Nie podporządkowuje się regułom. Nie przygotowuje się w sposób należyty do zajęć.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Z trudnością opanowuje nowe wiadomości i umiejętności. Potrzebuje znacznej pomocy ze strony nauczyciela. Pracuje wolno i mało efektywnie.

BARDZO NISKl – NIEDOSTATECZNY.

 MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica nie wypowiada się, bądź wypowiada się niechętnie. Potrzebuje pomocy nauczyciela podczas konstruowania krótkiej wypowiedzi na określony temat i na temat ilustracji. Popełnia błędy gramatyczne, mówi niezrozumiale. Najczęściej odpowiada wyrazami.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta głoskując prawie każdy wyraz. Nie rozumie czytanych zdań. Nie wyciąga żadnych informacji i wniosków z czytanego samodzielnie tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Nie zawsze odtwarza kształt liter i niepoprawnie je łączy. Pisząc z pamięci popełnia błędy nawet w  wyrazach bez trudności ortograficznych, w przepisywaniu również popełnia błędy. Nie potrafi pisać ze słuchu. Podczas przepisywania popełnia znaczne błędy. Nie mieści się w liniaturze. Pisze nieczytelnie i niestarannie.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Nie dostrzega zmian w otaczającym nas świecie, nie opanował nawet minimum programowego.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Popełnia liczne błędy podczas dodawania i odejmowania w  zakresie 20, nawet na konkretach. Nie dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w  zakresie 100. Nie rozumie zadań z treścią. Nie opanował wiadomości praktycznych. Nie potrafi pracować samodzielnie, wymaga ciągłej pomocy ze strony nauczyciela.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Prace plastyczne ubogie w szczegóły i mało kolorowe, nie zawsze doprowadzone do końca. Najprostsze prace praktyczne sprawiają dziecku wiele trudności. Pracuje niesamodzielnie, nie doprowadza pracy do końca, ma wiele zaległości. Wykonanie prac jest niesolidne i niedbałe.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Nie potrafi w całości zaśpiewać piosenek z repertuaru klasy pierwszej. Przeszkadza w czasie zajęć. W zabawach muzycznych nie stosuje się do ustalonych zasad. Ma problemy w rozróżnianiu dźwięków z otoczenia, powtórzeniu układów rytmicznych.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poprawnie wykonuje tylko niektóre ćwiczenia gimnastyczne. Zachęcony uczestniczy w grach zespołowych, ale się w nich nie wyróżnia. Osiąga niskie wyniki sportowe. Przejawia zachowania niebezpieczne dla współćwiczących. Nie uznaje reguł gier i zabaw.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Ma duże problemy z samodzielnym uruchamianiem komputera i korzystaniem z wybranych programów. Nie utrwalił potrzebnych wiadomości.

  

KLASA DRUGA

 

POZIOM BARDZO WYSOKI – CELUJĄCY

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń / uczennica ma bogaty zasób słownictwa. Wielozdaniowo, ciekawie i logicznie wypowiada się na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji, tekstu. Jego zasób słownictwa znacznie wykracza ponad poziom oczekiwany od dziecka w tym wieku.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta w optymalnym tempie. Poprzez właściwą intonację oddaje emocje i nastrój panujący w utworze. Doskonale rozumie czytany tekst. Nie popełnia błędów. Potrafi korzystać z dostępnych źródeł informacji, by spożytkować je w określonym celu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zna i potrafi zastosować w praktyce poznane części mowy i zasady ortograficzne. Pisze poprawnie ortograficznie. Układa i pisze kilkuzdaniowe wypowiedzi na różne tematy oraz twórcze opowiadania. Poprawnie rozmieszcza tekst na stronicy. Pismo ma kształtne.

 EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń: zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości − stara się dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Zna symbole narodowe i ważne wydarzenia z historii Polski. Orientuje się na swoją miarę w tematyce dotyczącej Unii Europejskiej.

 EDUKACJA PRZYRODNICZA

Posiada bogate wiadomości o otaczającym go środowisku. Wykazuje duże zainteresowanie w poznawaniu przyrody. Chętnie prowadzi obserwacje i eksperymenty. Z własnej inicjatywy wyszukuje ciekawostki przyrodnicze i wiadomości.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Biegle dodaje i odejmuje oraz mnoży i dzieli w zakresie wykraczającym wymagania programowe. Bezbłędnie stosuje poznane własności działań.  Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności. Bardzo dobrze zna własności figur geometrycznych. Sprawnie dokonuje obliczeń w odniesieniu do ważenia, płacenia, kalendarza i zegara.

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Prace ucznia są bardzo dojrzałe, znacznie wykraczają poza poziom stosowny do wieku. Są ciekawe i prezentują niekonwencjonalne podejście do tematu. Prace plastyczno-techniczne wykonuje pomysłowo, oryginalnie i estetycznie. Wykorzystuje różne techniki, poszukuje ciekawych rozwiązań. Potrafi pracować samodzielnie według instrukcji.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Zna słowa i melodię wszystkich poznanych piosenek. Potrafi rytmizować teksty i układać własne melodie. Chętnie gra na instrumentach perkusyjnych melodycznych i niemelodycznych. Opanował rozszerzone wiadomości z teorii muzyki.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykazuje inicjatywę w zajęciach sportowych. Jest sprawny fizycznie. W zabawach i ćwiczeniach wykorzystuje różne formy ruchu. Przestrzega zasad gier i zabaw. Zabawy ruchowe sprawiają mu dużą frajdę.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń biegle i samodzielnie radzi sobie z obsługą komputera. Za pomocą znanych mu narzędzi tworzy ciekawe prace plastyczne, korzysta z Internetu, umiejętnie wykorzystuje zasoby komputera. Doskonale posługuje się klawiaturą i myszką. Bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. Inform@cik.

 

 

POZIOM WYSOKI – BARDZO DOBRZE.

 

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń / uczennica posiada bogaty zasób słownictwa. Wypowiada się wielozdaniowo w uporządkowanej formie. Mówi zrozumiale i logicznie na różne tematy. Bierze aktywny udział w lekcji.

CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Tekst czyta ze rozumieniem, poprawnie i płynnie w dobrym tempie. Potrafi go opowiedzieć.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Po uprzednim przygotowaniu redaguje i pisze krótkie wypowiedzi. Próbuje pisać twórcze opowiadania. Pisze kształtnie. Bardzo rzadko popełnia drobne błędy.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Interesuje się otaczającym środowiskiem i chętnie je poznaje. Prowadzi obserwacje. Zauważa zmiany w przyrodzie w zależności od pory roku i ekosystemu.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 50. Potrafi posłużyć się wagą. Zna podstawowe jednostki pojemności. Bezbłędnie odczytuje i zapisuje temperaturę. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe, a przy pomocy nauczyciela o znacznym stopniu trudności Dobrze zna własności figur geometrycznych. Rysuje odcinki o podanej długości. Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe i zegarowe.  Rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość. Dokonuje obliczeń pieniężnych.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Pracuje samodzielnie, starannie i estetycznie. Stosuje różne techniki plastyczne w swoich pracach, dbając o szczegóły. Wyszukuje różne środki ekspresji Prace doprowadza do końca. Prace plastyczno-techniczne wykonuje dokładnie w przewidzianym czasie. Próbuje poszukiwać ciekawych rozwiązań.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, ładnie śpiewa, prawidłowo wystukuje rytm. Opanowuje pamięciowo teksty wprowadzanych na zajęciach piosenek. Śpiewa poznane piosenki. Rytmizuje teksty. Próbuje grać na instrumentach perkusyjnych. Chętnie bawi się przy muzyce.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Jest zawsze właściwie przygotowany do zajęć. Aktywnie i w sposób zdyscyplinowany podchodzi do ćwiczeń fizycznych. Przestrzega reguł gier i zabaw. Dokładnie wykonuje ćwiczenia. Osiąga wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne. Aktywnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Prawidłowo stosuje układ rąk na klawiaturze. Sprawnie posługuje się klawiaturą i myszą. Chętnie i szybko opanowuje wiadomości i umiejętności. Potrafi wykonać samodzielnie pokazane na zajęciach ćwiczenia.

 

POZIOM ŚREDNI – DOBRY

               

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Mówi zrozumiale i komunikatywnie. Słowem lub zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela i kolegów. Wypowiada się w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na bliskie tematy. Krótko przedstawia wydarzenia.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta poprawnie z niewielkimi błędami opracowane wcześniej teksty. Rozumie samodzielnie odczytane zdania. W większości udziela poprawnych odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zna zasady ortograficzne, lecz nie zawsze stosuje je w praktyce. Pismo nie zawsze ma staranne, kształtne. z pomocą nauczyciela układa i pisze kilka zdań na określony temat. Ukierunkowany przez nauczyciela wskazuje poznane części mowy. Zna kolejność liter w alfabecie.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Posiada podstawowe wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje przyrodę i dostrzega zachodzące zmiany w zależności od pór roku. Stara się być sprawiedliwym i prawdomównym. Wie, jak należy zwracać się do rówieśników i dorosłych.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50. Mnoży i dzieli w zakresie 30. Rozwiązuje proste zadania tekstowe z jednym działaniem, a przy znacznej pomocy nauczyciela zadania dwudziałaniowe. Zna figury geometryczne. Potrafi z pomocą dokonać prostych obliczeń ważenia, płacenia, zegara i kalendarza.

 

EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione środki ekspresji. Próbuje eksperymentować z kolorem. Prace wykonuje schematycznie, na ogół starannie. Często nie mieści się w wyznaczonym czasie. Czasem oczekuje pomocy. Prace plastyczno-techniczne wykonuje chętnie. Stara się pracować dokładnie i doprowadzić dzieło do końca.

 

EDUKACJA MUZYCZNA

Nie w pełni opanowuje teksty i melodie piosenek. Śpiewa poznane piosenki. Z pomocą nauczyciela tworzy prosty akompaniament rytmiczny. Śpiewa niektóre piosenki z repertuaru klasy drugiej. Próbuje rytmizować teksty. Lubi bawić się przy muzyce.

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, chętnie uczestniczy w grach zespołowych. Jest dość zdyscyplinowany. Osiąga dobre wyniki sportowe. Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. Stara się dokładnie wykonać ćwiczenia. Jest sprawny ruchowo.

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Z niewielką pomocą radzi sobie z obsługą programów komputerowych. Chętnie i poprawnie przystępuje do ćwiczeń. Potrafi zapisać efekty swojej pracy.

POZIOM DOSTATECZNY.

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Mówi zrozumiale i komunikatywnie. Słowem lub zdaniem odpowiada na większość  pytań nauczyciela i kolegów. Krótko, lecz mało precyzyjnie  przedstawia wydarzenia.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta zrozumiale z pewnymi błędami opracowane wcześniej teksty. Rozumie samodzielnie odczytane zdania. W większości udziela poprawnych odpowiedzi na pytania do przeczytanego tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zna zasady ortograficzne, lecz nie zawsze stosuje je w praktyce. Pismo nie zawsze ma staranne, kształtne. z pomocą nauczyciela układa i pisze kilka zdań na określony temat. Ukierunkowany przez nauczyciela wskazuje poznane części mowy. Myli kolejność  liter w alfabecie, umie uporządkować większość wyrazów wg alfabetu.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Posiada podstawowe wiadomości o otaczającym środowisku. Obserwuje przyrodę i odpowiednio ukierunkowany dostrzega zachodzące zmiany w zależności od pór roku.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Dość poprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 50. Niezbyt biegle i niekiedy z błędami mnoży i dzieli w zakresie 30. Stara się rozwiązywać  proste zadania tekstowe z jednym działaniem, a przy znacznej pomocy nauczyciela zadania dwudziałaniowe. Zna podstawowe figury geometryczne. Z pomocą dokonuje prostych obliczeń ważenia, płacenia, zegara i kalendarza.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Mało starannie wykonuje prace plastyczne, wykorzystując ulubione środki ekspresji. Często nie mieści się w wyznaczonym czasie. Czasem oczekuje pomocy, brak mu samodzielności . Jest mało dokładny, często pomija różne elementy instrukcji. Stara się doprowadzić dzieło do końca.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Dość znacznie nie opanowuje tekstów i melodii piosenek. Z pomocą nauczyciela tworzy prosty akompaniament rytmiczny. Z pomocą rozwiązuje zadania i ćwiczenia z teorii muzyki. Próbuje rytmizować teksty. Bawi się przy muzyce, nie respektując przyjętych zasad.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Mało sprawnie wykonuje ćwiczenia fizyczne, ale dość chętnie uczestniczy w grach zespołowych. Jest mało zdyscyplinowany. Osiąga przeciętne wyniki sportowe. Uczestniczy w grach i zabawach ruchowych. Bez starania wykonuje ćwiczenia. Jest mniej sprawny ruchowo.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Z pomocą radzi sobie w obsłudze programów komputerowych. Z małym zaangażowaniem przystępuje do ćwiczeń. Zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć. Nie nadąża z realizacją zadań. Po przypomnieniu zapisuje efekty swojej pracy.

  

POZIOM NISKI-DOPUSZCZAJĄCY.

 

 MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń / uczennica wypowiada się prostymi zdaniami na bliskie i znane tematy. Inne  wypowiedzi wymagają uprzedniego przygotowania i pomocy nauczyciela. Wypowiada się w sposób niepoprawny.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta w wolnym tempie, z błędami, głoskuje. Ma problem z przyswojeniem sobie informacji zawartej w podręczniku, encyklopedii, czasopiśmie. Nie czyta lektur, zna je pobieżnie.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Zna niektóre zasady ortograficzne, ale nie umie ich zastosować w praktyce. Pisze niezbyt kształtnie i starannie. Niepoprawnie buduje zdania, ma problem z ich zapisem. Myli części mowy, nie opanował umiejętności zapisu wyrazów w kolejności alfabetycznej.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Wie, w  jaki sposób możemy poznać najbliższe otoczenie. Dostrzega najistotniejsze zmiany w przyrodzie. Zna numery alarmowe. Ma problem ze zrozumieniem istotnych pojęć związanych z przynależnością do określonego regionu, kraju, kontynentu.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Zna liczby w zakresie 100. Dodaje i odejmuje w znacznej mierze na konkretach. Słabo opanował tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 30. Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania tekstowe jednodziałaniowe. Ma problem z odmierzaniem i kreśleniem odcinków. Pod kierunkiem nauczyciela dokonuje prostych obliczeń dotyczących ważenia, płacenia, zegara i kalendarza.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Wymaga wsparcia ze strony nauczyciela podczas samodzielnej pracy. Za pomocą prostych środków ekspresji plastycznej przedstawia sceny obserwowane w życiu. Wykonuje proste formy dekoracyjne z pomocą nauczyciela. Nie wykonuje prac na czas. Wytwory jego pracy są niedbale zrobione, nieestetyczne.

 WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wykonuje niepoprawnie proste ćwiczenia gimnastyczne. Ma duże problemy z zachowaniem dyscypliny. Nie podporządkowuje się regułom. Nie przygotowuje się w sposób należyty do zajęć. Niezbyt chętnie uczestniczy w  grach i zabawach ruchowych. Ma problem z wykonaniem ćwiczenia zgodnie z pokazem. Próbuje doskonalić swoje umiejętności ruchowe.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Z trudnością opanowuje nowe wiadomości i umiejętności. Potrzebuje znacznej pomocy ze strony nauczyciela. Pracuje wolno i mało efektywnie. Nie nadąża z wykonywaniem zadań praktycznych. Często nie odrabia zadań i nie przygotowuje się do lekcji.

BARDZO NISKl – NIEDOSTATECZNY.

               

MÓWIENIE I SŁUCHANIE

Uczeń/ uczennica nie wypowiada się, bądź wypowiada się niechętnie. Potrzebuje pomocy nauczyciela podczas konstruowania krótkiej wypowiedzi na określony temat i na temat ilustracji. Popełnia błędy gramatyczne, mówi niezrozumiale. Najczęściej odpowiada wyrazami.

 CZYTANIE I KORZYSTANIE Z INFORMACJI

Czyta głoskując prawie każdy wyraz. Ma duże problemy z odczytaniem trudniejszych wyrazów lub nie czyta ich w ogóle. Nie rozumie czytanych zdań. Nie wyciąga żadnych informacji i wniosków z czytanego samodzielnie tekstu.

 PISANIE. ELEMENTY GRAMATYKI I ORTOGRAFII

Ukierunkowany przez nauczyciela potrafi wytłumaczyć niektóre zasady ortograficzne. W  pisaniu z pamięci i ze słuchu popełnia liczne błędy ortograficzne, literowe. Czasem nie pisze ich wcale. Pisze niestarannie, niekształtnie, nieczytelnie. Podczas przepisywania popełnia znaczne błędy. Nie mieści się w liniaturze.

 EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA

Nie dostrzega zmian w otaczającym nas świecie, nie opanował nawet minimum programowego. Ukierunkowany przez nauczyciela dostrzega najistotniejsze zmiany w  najbliższym otoczeniu.

 EDUKACJA MATEMATYCZNA

Odczytuje liczby w  50. Dodaje i odejmuje w  zakresie 20 na konkretach, nie zawsze poprawnie. Nie potrafi dzielić i mnożyć. Przy znacznej pomocy częściowo rozwiązuje niektóre zadania tekstowe. Ma problem z rozumowaniem. Nie radzi sobie w umiejętnościach praktycznych, jak liczenie pieniędzy, wydawanie reszty, odczytywanie wskazań zegara, obliczenia czasowe itp.

 EDUKACJA PLASTYCZNO-TECHNICZNA

Prace plastyczne ubogie w szczegóły i mało kolorowe, nieczytelne. Najprostsze prace praktyczne sprawiają dziecku wiele trudności. Pracuje niesamodzielnie, ma wiele zaległości. Wykonanie prac jest niesolidne i niedbałe. Prace plastyczno-techniczne wykonuje niechętnie, niestarannie. Najczęściej nie doprowadza ich do końca.

 EDUKACJA MUZYCZNA

Nie potrafi w całości zaśpiewać piosenek z repertuaru klasy drugiej. Przeszkadza w czasie zajęć. W zabawach muzycznych nie stosuje się do ustalonych zasad. Ma problemy w rozróżnianiu dźwięków z otoczenia, powtórzeniu układów rytmicznych. Nie zna podstaw z teorii muzyki.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Poprawnie wykonuje tylko niektóre ćwiczenia gimnastyczne. Zachęcony uczestniczy w grach zespołowych, ale się w nich nie wyróżnia. Osiąga niskie wyniki sportowe. Przejawia zachowania niebezpieczne dla współćwiczących. Nie uznaje reguł gier i zabaw. Niechętnie uczestniczy w  zabawach i grach ruchowych.

 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Ma duże problemy z samodzielnym uruchamianiem komputera i korzystaniem z wybranych programów. Wymaga stałej pomocy podczas wykonywania zadań i ćwiczeń praktycznych. Nie utrwalił potrzebnych wiadomości. Pracuje niechętnie i niesystematycznie. Ma nieodpowiedni stosunek do sprzętu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Obserwuj

Otrzymuj każdy nowy wpis na swoją skrzynkę e-mail.

Dołącz do 109 obserwujących.

%d bloggers like this: