Dokumenty

PROGRAM PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY FILIALNEJ W TURWI
2014/2017

I. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2002r., dotyczące ramowych statutów publicznych szkół i przedszkoli, włącza do działalności edukacyjnej również szkolny program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska. W związku z tym, szkoły zostały zobligowane do prowadzenia stałych, w tym własnych, działań profilaktycznych.
Podstawę prawną do prowadzenia tych działań stanowią:
• Ustawa o systemie oświaty
• Podstawa programowa
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
• Ustawa antynikotynowa
• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
• Rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• Konwencja Praw Dziecka

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Opierając się na rozpoznaniu środowiska, w którym funkcjonuje szkoła, przystąpiliśmy do opracowania szkolnego programu profilaktyki. Program ten pozwoli na uniknięcie niepożądanych zachowań uczniów zapewni im poczucie bezpieczeństwa i pozwoli na rozwijanie ich zainteresowań.

Program profilaktyki obejmować będzie następujące obszary:
1. Obszar zachowań ryzykownych
2. Obszar zachowań zdrowotnych
3. Obszar niepowodzeń szkolnych i marginalizacji społecznej
4. Obszar poczucia bezpieczeństwa

Za realizację działań profilaktycznych w szkole odpowiedzialni będą:
• kierownik szkoły
• pedagog szkolny
• wychowawcy
• nauczyciele
• pielęgniarka szkolna

Współpracować będziemy również z osobami reprezentującymi środowisko lokalne. Będą to rodzice, policjanci, kuratorzy społeczni i sądowi oraz pedagodzy i psychologowie z PPP.
W naszym programie profilaktyki chcemy uniknąć działań incydentalnych, związanych z konkretnym wydarzeniem. Aby zapewnić ciągłość i systematyczność naszych działań zadbamy o doskonalenie naszych umiejętności w zakresie profilaktyki.

III. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO

1. Promocja zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu wolnego.
2. Edukacja prorodzinna.
3. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, szukania rozwiązań w trudnych sytuacjach, kształtowanie poczucia własnej wartości, wyrażania postawy asertywnej.
4. Nauka właściwego wyrażania własnych uczuć i emocji.
5. Uświadomienie zagrożeń występujących na drogach, w cyberprzestrzeni, w otoczeniu dziecka i odpowiedniego reagowania na nie.
6. Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych i dziećmi zdolnymi.
7. Współpraca z instytucjami wspierającym rozwój i wychowanie.
8. Udział w ogólnopolskich i regionalnych działaniach profilaktycznych.

REALIZACJA PROGRAMU:

1. Właściwe rozpoznawanie problemów i próby ich rozwiązania.
2. Podejmowanie działań profilaktycznych i uświadamiających.
3. Pomoc dzieciom z trudnościami w nauce (niepowodzenia szkolne są częstym powodem występowania patologii we wczesnym okresie życia dziecka).
4. Indywidualna pomoc w nauce (pomoc koleżeńska).
5. Pedagogizacja rodziców, organizowanie spotkań z pracownikami instytucji wspomagających szkołę).
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (współpraca z poradnią, psychologiem, pedagogiem, logopedą)
7. Pomoc w nauce w ramach zespołów wyrównawczych i zajęć logopedycznych.
8. Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w ramach terapii pedagogicznej.
9. Rozwijanie zdolności uczniów poprzez organizowanie konkursów, zawodów sportowych i kółek zainteresowań.
10. Organizowanie działań o tematyce terapeutycznej (bajki terapeutyczne, przedstawienia teatralne).
11. Doskonalenie umiejętności nauczycieli.

REGULAMIN SZKOŁY W TURWI

Niniejszy regulamin zawiera prawa i obowiązki uczniów w Szkole Filialnej w Turwi . Zobowiązuje ich do rzetelnej nauki, tworzenia przyjemnej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Zachęca do stawiania sobie wyższych wymagań na miarę własnych możliwości i skłania do poszerzania swoich zainteresowań. Regulamin określa zasady współżycia Uczniów, Rodziców i Nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość i szacunek. Tworzy warunki dla rozwoju elementów, samorządności, koleżeństwa, pracy zespołowej, tolerancji i ponoszenia przez Uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie warunków umożliwiających pełną realizację postanowień Regulaminu.

Rozdział 1
ZAJĘCIA LEKCYJNE

Art.1.

Uczeń ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia objęte programem nauczania i nie opuszczać ich bez uzasadnionej przyczyny.
Art.2.

Uczeń ma obowiązek aktywnie uczestniczyć w zajęciach, z uwagą śledzić tok lekcji, nie przeszkadzać nauczycielowi i kolegom swoim zachowaniem.
Art.3.

Uczeń ma prawo do nie więcej niż jednego w ciągu dnia sprawdzianu pisemnego, obejmującego zakres materiału przekraczającego trzy ostatnie lekcje.
Art.4.

Uczeń nieobecny na zajęciach ma obowiązek po powrocie do szkoły dostarczyć  usprawiedliwienie od rodziców oraz uzupełnić braki w wiadomościach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
Art.5.

Uczeń ma obowiązek wykonywać zadane prace domowe.

Rozdział II
ZAJĘCIE POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE,
IMPREZY, WYCIECZKI, WYJAZDY

Art.6.

Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich wyjazdach organizowanych przez szkołę.
Art.7.

Uczeń ma obowiązek w czasie wyjazdów wykonywać polecenia kierownika wycieczki i opiekunów, a w szczególności stosowania się do regulaminu wycieczek.

Rozdział III
ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Art.8.

Uczeń ma prawo należeć do wybranej przez siebie formy zajęć pozalekcyjnych po uzgodnieniu z rodzicami.
Art.9.

Uczeń ma obowiązek współtworzenia pozytywnego wizerunku szkoły poprzez reprezentowanie jej w konkursach, przeglądach, zawodach, turniejach i innych formach rywalizacji, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.
Rozdział IV
WYGLĄD, KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI,
NAUCZYCIELAMI I PRACOWNIKAMI

Art.10.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad współżycia a szczególnie:
okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
przeciwstawiania się przejawom agresywnego zachowania
szanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
poszanowania godności i wolności osobistej drugiego człowieka.

Art.11.

Uczeń ma prawo do zachowania tajemnicy korespondencji, danych personalnych oraz informacji osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba, że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego.

Art.12.

Uczeń ma obowiązek naprawienia uczynionej przez siebie szkody. Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia.
Art.13.

Uczeń ma obowiązek dbania o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
Art.14.

Uczeń ma obowiązek przychodzenia do szkoły w czystym, schludnym i dostosowanym do warunków atmosferycznych stroju. Zabronione jest malowanie paznokci i tatuaże. Na wychowaniu fizycznym strój określa nauczyciel przedmiotu. W wyznaczonych dniach uczeń ma obowiązek przychodzić w stroju galowym.
Art.15.

Strojem galowym jest biała bluzka (koszula), jednolita czarna lub granatowa spódnica (spodnie). Spodnie dresowe nie są strojem galowym.
Rozdział V
ZACHOWANIE W SZKOLE
ORAZ W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

Art.16.

Każdy uczeń, oprócz dyżurnych klasowych, ma obowiązek opuścić w czasie przerw międzylekcyjnych  klasę i przebywać pod opieką nauczyciela.
Art.17.

Uczeń ma obowiązek dbać o porządek oraz wystrój klasy i korytarzy.
Art.18.

Przerwa służy m.in. do załatwienia swoich potrzeb fizjologicznych. Uczniowi nie wolno przebywać w toalecie w czasie, gdy z niej nie korzysta.
Art. 19.

Uczniowi nie wolno bez uzasadnionego powodu spóźniać się na lekcje lub nadużywać opuszczania klasy pod pretekstem wyjścia do toalety.
Art.20.

Uczeń może zostać zwolniony z lekcji i zajęć pozalekcyjnych wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
Art.21.

Uczniowi nie wolno wychodzić poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela.
Art.22.

Uczniowi nie wolno niszczyć i zaśmiecać terenu przyszkolnego, trawników, ławek, żywopłotów itp. jak i innego mienia. Nie wolno też zaśmiecać miejsc, w których przebywa.
Art.23.

Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminu dowożenia.
Art.24.

Uczeń ma obowiązek szanować otaczające środowisko, nie niszczyć roślin, nie dręczyć i nie zabijać zwierząt.
Art.25.

Uczniowi nie wolno korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i na przerwach (chyba, że nauczyciel wyrazi zgodę na skorzystanie z danego urządzenia w konkretnym celu).
Art.26.

Uczniowi zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
Art.27.

Do ukończenia siódmego roku życia uczeń przychodzi do szkoły i z niej wraca pod opieką osoby dorosłej.
Rozdział VI
KORZYSTANIE Z INTERNETU I INNYCH NARZĘDZI TYPU ELEKTRONICZNEGO

Art.28.

Dziecko nie powinno korzystać z telewizji i Internetu bez nadzoru rodzica ze względu na zagrożenia niedostosowania treści  w nich zawartych do psychiki małego odbiorcy.
Rozdział VII

KORZYSTANIE ZE ŚWIETLICY I BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
Art.29.

Uczeń dojeżdżający ma obowiązek przebywania w świetlicy w czasie, gdy nie ma zajęć; za zgodą rodziców wyrażoną w formie pisemnej uczeń może zostać zwolniony z tego obowiązku.
Art.30.

Uczeń ma prawo do korzystania z księgozbioru klasowych biblioteczek, a w czasie długiej przerwy odwiedzać bibliotekę gminną.
Art.31.

Uczeń ma obowiązek zwrócenia wypożyczonych książek w wyznaczonym terminie.
Art.32.

Podczas przerwy śniadaniowej uczeń ma prawo spożywać śniadanie w świetlicy szkolnej i korzystać z ciepłego napoju.
Art.33.

Uczeń ma obowiązek kulturalnie spożywać posiłek ( nie wolno głośno rozmawiać, wiercić się, huśtać na krześle).

Rozdział VIII
KONTAKTY Z RODZICAMI
ORAZ RODZICÓW ZE SZKOŁĄ

Art.34.

Rodzice uczniów mają prawo wiedzieć o wszystkich faktach dotyczących ich dziecka.
Art.35.

Uczeń ma obowiązek przekazywać niezwłocznie rodzicom wszystkie informacje, powiadomienia oraz wezwania zarówno pisemne, jak i ustne, do których przekazania został zobowiązany przez kierownika, wychowawcę lub nauczyciela.
Art.36.

Uczeń ma obowiązek posiadać dzienniczek służący do prowadzenia wzajemnej korespondencji pomiędzy szkołą i rodzicami. Na bieżąco wpisywać uzyskane oceny potwierdzone podpisem rodzica.
Art.37.

Rodzice mają prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach otwartych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę z wyjątkiem tych, w których liczba uczestników jest ograniczona np. wycieczki, wyjazdy itp.
Art.38.

Rodzice wezwani przez nauczyciela do szkoły mają obowiązek skontaktować się z nim niezwłocznie, a gdy wymaga sytuacja określona przez wzywającego, stawić się osobiście w szkole w ciągu trzech dni od otrzymania wezwania.

Art.39.

Rodzice mają prawo do kontaktowania się z każdym nauczycielem w czasie jego obecności w szkole podczas przerw międzylekcyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach również w czasie prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób jak najmniej zakłócający tok lekcji.
Art.40.

Rodzice mają prawo do zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz zachowania.

Rozdział IX
NAGRODY

Art.41.

Za wzorową i przykładną postawę oraz wysokie wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:
pochwała wobec klasy z wpisem do dzienniczka,
pochwała kierownika szkoły wobec całej szkoły,
dyplom
inne

Rozdział X
KARY

Art.42.

W przypadku niestosowania się przez ucznia do przepisów niniejszego Regulaminu przewiduje się następujące kary:

minus lub uwaga wpisana do dzienniczka
upomnienie kierownika szkoły,
nagana kierownika szkoły,
rozmowa ostrzegawcza z rodzicami,
ograniczenie niektórych praw ucznia zawartych w niniejszym Regulaminie,
przeniesienie ucznia do innej szkoły za zgodą kuratora oświaty.

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art.43.

Postanowienia niniejszego Regulaminu może zmienić Rada Pedagogiczna na wniosek

nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego
Rodziców- oparty podpisami co najmniej 10 osób,
Turew, wrzesień 2014r.

 

 

 

 

Reklamy

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: